News
Loading...

Ολύμπια οδός – Αιτία πολέμου, η μη ολοκλήρωση της


Ο­λυμ­πί­α Ο­δός ο­νο­μά­ζε­ται η Βο­ρει­ο­δυ­τι­κή Ο­δός Πε­λο­πον­νή­σου, ο αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μος ο ο­ποί­ος συν­δέ­ει τις πό­λεις Ε­λευ­σί­να – Κό­ριν­θος – Πά­τρα – Πύρ­γος – Κα­λό Νε­ρό – Τσα­κώ­να. Το συ­νο­λι­κό μή­κος της ο­δού αυ­τής εί­ναι 283,7χλμ. Με­τά α­πό α­πό­φα­ση της Κυ­βέρ­νη­σης, η “κου­τσου­ρε­μέ­νη” ο­δός θα στα­μα­τή­σει στην Πά­τρα. Θα έ­χει μή­κος 120χλμ. Δη­λα­δή α­πό ό­λο το μή­κος της ο­δού, υ­λο­ποι­εί­ται μό­νο το 43%. Το υ­πό­λοι­πο α­φί­ε­ται να ε­κτε­λε­σθεί στο ά­γνω­στο μέλ­λον. Ο­λό­κλη­ρο το έρ­γο εί­ναι εν­ταγ­μέ­νο στο Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κό Δί­κτυ­ο Α­νά­πτυ­ξης Αυ­το­κι­νη­το­δρό­μων, με το χα­ρα­κτη­ρι­σμό Ε9, σύμ­φω­να με τις αρ­χές και α­πο­φά­σεις του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Ευ­ρω­πα­ϊ­κού Συμ­βου­λί­ου για την α­νά­πτυ­ξη του δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κού δι­κτύ­ου Με­τα­φο­ρών.
Η α­κύ­ρω­ση της κα­τα­σκευ­ής δη­μι­ουρ­γεί ι­δι­αί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα, σε ό­λο το έρ­γο και στην πε­ρι­ο­χή αυ­τή, της Πε­λο­πον­νή­σου. Πρέ­πει να τη­ρη­θεί η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης ό­πως αυ­τή ψη­φί­στη­κε α­πό την Ελ­λη­νι­κή Βου­λή και να γί­νει υ­λο­ποί­η­ση ο­λό­κλη­ρου του έρ­γου. Οι λό­γοι πού ε­πι­βάλ­λουν την κα­τα­σκευ­ή ο­λό­κλη­ρη της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού εί­ναι σο­βα­ροί και ποι­κί­λοι:
 1. Ο Δυ­τι­κός ά­ξο­νας εί­ναι έρ­γο πνο­ής πού α­πο­τε­λεί έ­να αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο υ­ψη­λών προ­δι­α­γρα­φών, εν­ταγ­μέ­νο στα Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κά Δί­κτυ­α Με­τα­φο­ρών, και μέ­σω αυ­τού εν­τάσ­σε­ται η θέ­ση της πε­ρι­ο­χής στον ε­νια­ίο Ευ­ρω­πα­ϊ­κό χώ­ρο.
 2. Α­σφά­λεια των κα­τοί­κων και των ε­πι­σκε­πτών. Α­πό το δρό­μο αυ­τό γί­νε­ται και η ε­πι­κοι­νω­νί­α με τα νη­σιά της Ζα­κύν­θου και Κε­φα­λο­νιάς, με κί­νη­ση μέ­σω του λι­μέ­να Κυλ­λή­νης, η ο­ποί­α α­νέρ­χε­ται ε­τη­σί­ως σε 1.000.000 ά­το­μα και 400.000 ο­χή­μα­τα. Συγ­χρό­νως, την πε­ρι­ο­χή ε­πι­σκέ­πτον­ται 2.000.000 ε­πι­σκέ­πτες.
Εί­ναι λοι­πόν ο υ­πάρ­χον, δρό­μος βα­ριάς κυ­κλο­φο­ρί­ας, ο ο­ποί­ος ε­άν δεν αν­τι­κα­τα­στα­θεί α­πό τον αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μο θα εί­ναι συ­νε­χής ε­στί­α α­τυ­χη­μά­των, με α­πρό­βλε­πτες συ­νέ­πει­ες σε αν­θρώ­πι­νες ζω­ές και αι­μορ­ρα­γί­α στην ε­θνι­κή οι­κο­νο­μί­α.
 1. Σύν­δε­ση των ση­μαν­τι­κών έρ­γων της πε­ρι­ο­χής. Στην πε­ρι­ο­χή κα­τα­σκευ­ά­ζον­ται και πραγ­μα­το­ποι­ούν­ται και άλ­λα έρ­γα ό­πως:
 • Συν­δε­τή­ρια Ο­δός Κυλ­λή­νη – Ε.Ο. (Ε­θνι­κή ο­δός)
 • Συν­δε­τή­ρια Ο­δός Λι­μά­νι Κα­τά­κο­λου – Ε.Ο.
 • Α­να­βάθ­μι­ση Λι­μα­νιού Κα­τά­κο­λου, έρ­γο το ο­ποί­ο έ­χει εν­τα­χθεί στο Ε­ΣΠΑ
 • Κα­τα­σκευ­ή ο­δού Ο­λυμ­πί­α – Βυ­τί­να – Τρί­πο­λη
 • Με­λε­τά­ται η α­ξι­ο­ποί­η­ση της λί­μνης Κα­ϊ­ά­φα
 1. Α­να­βαθ­μί­ζε­ται το α­ε­ρο­δρό­μιο της Κα­λα­μά­τας με ση­μαν­τι­κά έρ­γα τα ο­ποί­α έ­χουν εν­τα­χθεί στο Ε­ΣΠΑ α­πό την πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού πε­ρί­που 27 ε­κατ.­€.
 2. Α­να­μέ­νε­ται η έγ­κρι­ση της χρή­σης του πο­λε­μι­κού α­ε­ρο­δρο­μί­ου Τρί­πο­λης και σε πο­λι­τι­κό για με­τα­κί­νη­ση αν­θρώ­πων και με­τα­φο­ρά φορ­τί­ων.
 3. Δεν ε­νο­ποι­ούν­ται τα υ­πάρ­χον­τα και προς κα­τα­σκευ­ή έρ­γα. Έ­τσι δεν δη­μι­ουρ­γεί­ται ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη δι­α­χεί­ρι­ση και πλή­ρης α­ξι­ο­ποί­η­ση αυ­τών. Ού­τε πα­ρά­γε­ται κα­τά τη χρή­ση τους προ­στι­θέ­με­νη α­ξί­α.
 4. Δεν συν­δέ­ον­ται οι αρ­χαι­ο­λο­γι­κοί χώ­ροι με­τα­ξύ τους, με εύ­κο­λη πρό­σβα­ση, δη­λα­δή Αρ­χαί­α Ο­λυμ­πί­α – Ή­λι­δα – Να­ός Ε­πι­κου­ρεί­ου Α­πόλ­λω­νος – Μεσ­ση­νί­α, με α­πο­τέ­λε­σμα την αρ­νη­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη τους.
 5. Πα­ρα­μέ­νει η πε­ρι­ο­χή με τις πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νες δυ­να­τό­τη­τες πού έ­χει σή­με­ρα και την πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη δι­α­θε­σι­μό­τη­τα των φυ­σι­κών πό­ρων και των ζω­τι­κών υ­πη­ρε­σι­ών.
 6. Το πε­ρι­βάλ­λον της πε­ρι­ο­χής εί­ναι ι­δι­αί­τε­ρα ευ­πα­θές, α­πει­λού­με­νο α­πό φω­τι­ές και άλ­λα.
Α­κό­μα πρέ­πει να λη­φθεί σο­βα­ρά υ­πό­ψιν ό­τι η μη υ­λο­ποί­η­ση του έρ­γου:
 1. Αν­τι­βαί­νει σα­φώς τον κεν­τρι­κό στό­χο της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης, ό­πως δι­α­τυ­πώ­νε­ται στη Συν­θή­κη της Λισ­σα­βό­νας, Άρ­θρο 2. Αυ­τός α­φο­ρά την οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή Συ­νο­χή για την ε­πί­τευ­ξη κοι­νω­νι­κής και οι­κο­νο­μι­κής προ­ό­δου με υ­ψη­λό ε­πί­πε­δο α­πα­σχό­λη­σης, εμ­πλου­τι­ζό­με­νη α­πό την Ε­δα­φι­κή Συ­νο­χή.
 2. Δεν ε­πι­τυγ­χά­νε­ται ι­σόρ­ρο­πη α­νά­πτυ­ξη με­τα­ξύ των πε­ρι­ο­χών της Πε­λο­πον­νή­σου. Πα­ρα­μέ­νουν οι υ­φι­στά­με­νες α­νι­σό­τη­τες. Ε­νι­σχύ­ον­ται οι ε­δα­φι­κές α­νι­σορ­ρο­πί­ες.
 3. Δεν ε­φαρ­μό­ζε­ται η το­με­α­κή πο­λι­τι­κή για συ­νε­κτι­κό­τη­τα και ε­νί­σχυ­ση της πε­ρι­φε­ρεια­κής πο­λι­τι­κής.
 4. Πα­ρα­μέ­νουν και σε με­γα­λύ­τε­ρη έ­κτα­ση οι εν­δο­πε­ρι­φε­ρεια­κές α­νι­σό­τη­τες και δι­α­μορ­φώ­νον­ται πλέ­ον προ­ηγ­μέ­νες και κα­θυ­στε­ρη­μέ­νες πε­ρι­ο­χές.
 5. Δεν ε­ξα­σφα­λί­ζε­ται η προ­σπε­λα­σι­μό­τη­τα και δη­μι­ουρ­γούν­ται συν­θή­κες κοι­νω­νι­κού α­πο­κλει­σμού.
 6. Δεν ε­φαρ­μό­ζε­ται κα­τά τον τρό­πο της με­λέ­της ο εγ­κε­κρι­μέ­νος Στρα­τη­γι­κός Σχε­δια­σμός της πε­ρι­φέ­ρειας ού­τε ο εγ­κε­κρι­μέ­νος Α­να­πτυ­ξια­κός Σχε­δια­σμός της.
Εί­μα­στε υ­πο­χρε­ω­μέ­νοι να δε­χθού­με ό­τι:
 • Η ε­θνι­κή πο­λι­τι­κή των με­τα­φο­ρών εί­ναι ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νη με το κα­θο­ρι­σμέ­νο Ελ­λη­νι­κό Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κό Δί­κτυ­ο, το ο­ποί­ο α­πο­τε­λεί τμή­μα του Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κού Ο­δι­κού Δι­κτύ­ου της ευ­ρύ­τε­ρης πε­ρι­ο­χής του Ελ­λη­νι­κού χώ­ρου (Βαλ­κά­νια – Α­να­το­λι­κές και Πα­ρευ­ξεί­νι­ες χώ­ρες) και το ο­ποί­ο με τη σει­ρά του εν­τάσ­σε­ται στο Κα­θο­λι­κό Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κό ο­δι­κό δί­κτυ­ο. Έ­τσι ο σχε­δια­σμός και η έν­τα­ξη της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού, στο Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κό Δί­κτυ­ο, μας ε­πι­βάλ­λουν την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου.
 • Η Ο­λυμ­πί­α Ο­δός εί­ναι μί­α α­πό τις 5 ελ­λη­νι­κές πα­ρα­χω­ρή­σεις αυ­το­κι­νη­το­δρό­μων του Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κού Δι­κτύ­ου Με­τα­φο­ρών (ΔΕΔΜ), πού η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή έ­χει εν­σω­μα­τώ­σει στα Ε­πι­χει­ρη­σια­κά Προ­γράμ­μα­τα (ΕΠ) 2007–2013 και συγ­κε­κρι­μέ­να στο Ε­πι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα Προ­σβα­σι­μό­τη­τας.
 • Το ε­πι­χει­ρη­σια­κό πρό­γραμ­μα των ο­δι­κών υ­πο­δο­μών του Ε­θνι­κού Σκέ­λους (Δι­ευ­ρω­πα­ϊ­κά Ο­δι­κά Δί­κτυ­α) σε συν­δυα­σμό με το πρό­γραμ­μα α­νά­πτυ­ξης των ο­δι­κών υ­πο­δο­μών του πε­ρι­φε­ρεια­κού σκέ­λους πού συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται ε­πί­σης α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση. Α­πο­τε­λούν για τη χώ­ρα μας πρό­κλη­ση και ευ­και­ρί­α για μια σύγ­χρο­νη και α­πο­κεν­τρω­μέ­νη α­νά­πτυ­ξη, η ο­ποί­α τε­λι­κά α­να­πό­δρα­στα θα συ­νει­σφέ­ρει ση­μαν­τι­κά στην υ­πέρ­βα­ση των α­να­πτυ­ξια­κών της προ­βλη­μά­των και α­νι­σο­τή­των.
 • Ε­ξ’­άλ­λου η μη ε­κτέ­λε­ση ο­λό­κλη­ρου του έρ­γου και η πι­θα­νή έν­τα­ξη του υ­πο­λοί­που στο πρό­γραμ­μα Δη­μο­σί­ων Ε­πεν­δύ­σε­ων ή στο Ε­ΣΠΑ, ό­πως προ­τεί­νει α­νερ­μά­τι­στα η Κυ­βέρ­νη­ση, πα­ρα­πέμ­πει το θέ­μα αυ­τό στο α­ό­ρι­στο μέλ­λον και ου­σι­α­στι­κά το α­κυ­ρώ­νει. Ε­άν τε­θεί το έρ­γο ε­κτός Σύμ­βα­σης Πα­ρα­χώ­ρη­σης τό­τε για τη μελ­λον­τι­κή κα­τα­σκευ­ή του α­παι­τούν­ται νέ­ες με­λέ­τες, πε­ρι­βαλ­λον­τι­κές α­δει­ο­δο­τή­σεις και με α­παι­τού­με­νο χρό­νο στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση 4–5 έ­τη και με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό πλέ­ον των 400 ε­κατ.€ για την ο­λο­κλή­ρω­ση του έρ­γου.
Για ό­λους αυ­τούς τους λό­γους ε­πι­βάλ­λε­ται η κα­τα­σκευ­ή του Ε9 αυ­το­κι­νη­το­δρό­μου (Ο­λυμ­πί­α Ο­δός), η δε συρ­ρί­κνω­ση αυ­τού α­πο­τε­λεί αι­τί­α πο­λέ­μου με την κοι­νω­νί­α της Πε­λο­πον­νή­σου. Αρ­κε­τές α­νο­η­σί­ες και α­νε­πάρ­κει­ες του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος έ­χει πλη­ρώ­σει η κοι­νω­νί­α μας και οι κά­τοι­κοι της πα­ρα­με­λη­μέ­νης Πε­λο­πον­νή­σου. Ας μην προ­στε­θεί σ’ αυ­τές και η ελ­λι­πής κα­τα­σκευ­ή της Ο­λυμ­πί­ας Ο­δού.

Share on Google Plus

About OMAΔΑ UNWIRED

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου